GO Avans Lean Green Belt

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

GO Avans Lean Green Belt

GO Company
Logo van GO Company
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,3 GO Company heeft een gemiddelde beoordeling van 9,3 (uit 24 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9,3
Gemiddeld cijfer voor GO Avans Lean Green Belt
Gebaseerd op 15 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_half
Haroumy (Romy) Lebacs
Human Resource consultant - Gemeente Tilburg (Municipality of Tilburg)
9
GO Avans Lean Green Belt

"Lean Green Belt
De training heb ik als goed en stimulerend ervaren. Bert gaf de training op een leuke manier met goede praktijkvoorbeelden uit eigen ervaring maar daagde ons ook uit om naar onze werkomgeving te kijken vanuit een "LEAN" bril. Er was voldoende ruimte om elkaar te bevragen. De samenstelling van de groep was goed, divers en niet (te) groot. We hadden voldoende oog voor elkaar en ik ervaarde het als gezellig. Ook van de praktijkopdrachten van de medecursisten kon ik leren en groeien. De locatie midden in de stad was prima. De lunch was ook goed verzorgd zeker voor iemand met veel eet beperkingen 🙂. Ik beveel ID@5 aan!" - 05-04-2019 10:09

"Lean Green Belt De training heb ik als goed en stimulerend ervaren. Bert gaf de training op een leuke manier met goede praktijkvoorbeelden… alles lezen - 05-04-2019 10:09

Startdata en plaatsen

placePlan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg
5 sep. 2023 tot 14 nov. 2023
Toon rooster
event 5 september 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 1
event 19 september 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 2
event 3 oktober 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 3
event 24 oktober 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 4
event 14 november 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 5
placePelmolenlaan 2 3447 GW Woerden
5 okt. 2023 tot 7 dec. 2023
Toon rooster
event 5 oktober 2023, 09:00-17:00, Pelmolenlaan 2 3447 GW Woerden, Dag 1
event 19 oktober 2023, 09:00-17:00, Pelmolenlaan 2 3447 GW Woerden, Dag 2
event 9 november 2023, 09:00-17:00, Pelmolenlaan 2 3447 GW Woerden, Dag 3
event 23 november 2023, 09:00-17:00, Pelmolenlaan 2 3447 GW Woerden, Dag 4
event 7 december 2023, 09:00-17:00, Pelmolenlaan 2 3447 GW Woerden, Dag 5
placePlan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg
11 okt. 2023 tot 6 dec. 2023
Toon rooster
event 11 oktober 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 1
event 25 oktober 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 2
event 8 november 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 3
event 22 november 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 4
event 6 december 2023, 09:00-17:00, Plan t Burgemeester Stekelenburgplein 199 Tilburg, Dag 5

Beschrijving

GO Avans Lean Green Belt is ont­wik­keld in sa­men­wer­king met Avans Ho­ge­school

Met de GO Avans Lean Green Belt op­lei­ding van GO Company werk je zo­wel aan je per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling als aan de doel­stel­lin­gen van je or­ga­ni­sa­tie. In 5 klas­si­ka­le trai­nings­da­gen in Til­burg plus (on­li­ne) zelf­stu­die krijg je zo­wel the­o­re­ti­sche ba­ga­ge als prak­tijk­er­va­ring. Je voert di­rect de eer­ste suc­ces­vol­le pro­ces­ver­be­te­ring door in jouw ei­gen or­ga­ni­sa­tie. Ook voe­ren we een ge­sprek met je op­dracht­ge­ver / lei­ding­ge­ven­de om te zor­gen voor op­ti­maal draag­vlak en een scher­pe op­dracht­for­mu­le­ring. Al­les om je zo goed mo­ge­lijk van start te …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Lean Green Belt, Six Sigma, Lean, Lean Six Sigma Green Belt en Lean Six Sigma.

GO Avans Lean Green Belt is ont­wik­keld in sa­men­wer­king met Avans Ho­ge­school

Met de GO Avans Lean Green Belt op­lei­ding van GO Company werk je zo­wel aan je per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling als aan de doel­stel­lin­gen van je or­ga­ni­sa­tie. In 5 klas­si­ka­le trai­nings­da­gen in Til­burg plus (on­li­ne) zelf­stu­die krijg je zo­wel the­o­re­ti­sche ba­ga­ge als prak­tijk­er­va­ring. Je voert di­rect de eer­ste suc­ces­vol­le pro­ces­ver­be­te­ring door in jouw ei­gen or­ga­ni­sa­tie. Ook voe­ren we een ge­sprek met je op­dracht­ge­ver / lei­ding­ge­ven­de om te zor­gen voor op­ti­maal draag­vlak en een scher­pe op­dracht­for­mu­le­ring. Al­les om je zo goed mo­ge­lijk van start te la­ten gaan. 

De voor­de­len op een rij:

 • Na je exa­men ben je of­fi­ci­eel LCS-ge­cer­ti­fi­ceerd
 • Je ver­dient 30 stu­die­pun­ten (EC), in te wis­se­len bij Avans Aca­de­mie voor Deel­tijd
 • Je krijgt kor­ting op de an­de­re Lean-op­lei­din­gen van GO Company
 • Pro­fi­teer van de ken­nis en het net­werk van Avans Ho­ge­school
 • Les in hart­je Til­burg (Plan-t, naast het NS sta­ti­on).

  Prak­tijk­ge­richt

  In 5 ac­tie­ve da­gen volg je de prak­tijk­ge­rich­te GO Avans Lean Green Belt-trai­ning, waar­in je zo­wel je ken­nis van Lean als je vaar­dig­he­den met be­trek­king tot het wer­ken met Lean-me­tho­die­ken met gro­te spron­gen ver­be­tert.

  Wat leer je?

  • Je krijgt zelf­ken­nis over je ei­gen ont­wik­ke­ling als con­ti­nu ver­be­te­raar.
  • Je leert de juis­te the­o­rie over Lean en de be­lang­rijk­ste Lean-in­stru­men­ten.
  • Je leert je ken­nis toe te pas­sen met een prak­tijk­op­dracht en si­mu­la­tie­oe­fe­nin­gen.
  • Je lost ob­sta­kels in jouw or­ga­ni­sa­tie op bij de bron en borgt je ver­be­te­rin­gen struc­tu­reel.
  • Je krijgt be­ter in­zicht in de ver­spil­lin­gen in je werk en leert hoe je je ei­gen be­drijfs­pro­ces­sen kunt op­ti­ma­li­se­ren.

   Vaar­dig­he­den

   • Je ont­wik­kelt vaar­dig­he­den die no­dig zijn om je or­ga­ni­sa­tie te on­der­steu­nen bij het suc­ces­vol in­voe­ren van Lean. 

   • Je leert work­shops te fa­ci­li­te­ren en je oe­fent op spre­ken met im­pact, be­ïn­vloe­dings­stij­len en coa­ching. 

   • Je leert hoe je kort­cy­clisch (ie­de­re dag) re­sul­taat­ge­richt werkt.

   Unie­ke sa­men­wer­king met Avans Ho­ge­school
   GO Avans Lean Green Belt is ont­wik­keld in sa­men­wer­king met Avans Ho­ge­school. Hier­mee komt de ken­nis en het net­werk van Avans Ho­ge­school voor jou bin­nen hand­be­reik. 

   We le­ven Lean
   We doen al­les Lean. Dus ook on­ze op­lei­din­gen. We be­pa­len sa­men wat je leert.

   Geef je ver­be­te­ring vorm
   Be­paal sa­men met ons jouw leer­doe­len, ge­richt op jouw werk­prak­tijk. Jij blij, je werk­ge­ver blij: je past je ken­nis met­een toe in je werk.


   Word blij­vend be­ter 
   We le­ren je geen tool­tjes en truc­jes, maar tac­tie­ken en tech­nie­ken waar­mee je duur­za­me ver­be­te­rin­gen re­a­li­seert.


   Leer het van de bes­ten
   On­ze coa­ches heb­ben veel prak­tijk­er­va­ring en be­ge­lei­den je met veel per­soon­lij­ke aan­dacht in klei­ne groe­pen.


   Leer het met ple­zier
   Work hard, play hard. We la­ten je het ple­zier van con­ti­nu ver­be­te­ren al met­een er­va­ren, met dy­na­mi­sche les­sen en tijd voor ont­span­ning.

9,3
Gemiddeld cijfer voor GO Avans Lean Green Belt
Gebaseerd op 15 ervaringen
starstarstarstarstar_half
Haroumy (Romy) Lebacs
Human Resource consultant - Gemeente Tilburg (Municipality of Tilburg)
9
GO Avans Lean Green Belt

"Lean Green Belt
De training heb ik als goed en stimulerend ervaren. Bert gaf de training op een leuke manier met goede praktijkvoorbeelden uit eigen ervaring maar daagde ons ook uit om naar onze werkomgeving te kijken vanuit een "LEAN" bril. Er was voldoende ruimte om elkaar te bevragen. De samenstelling van de groep was goed, divers en niet (te) groot. We hadden voldoende oog voor elkaar en ik ervaarde het als gezellig. Ook van de praktijkopdrachten van de medecursisten kon ik leren en groeien. De locatie midden in de stad was prima. De lunch was ook goed verzorgd zeker voor iemand met veel eet beperkingen 🙂. Ik beveel ID@5 aan!" - 05-04-2019 10:09

"Lean Green Belt De training heb ik als goed en stimulerend ervaren. Bert gaf de training op een leuke manier met goede praktijkvoorbeelden… alles lezen - 05-04-2019 10:09

starstarstarstarstar_half
Yuri van Bavel
Projectcoördinator at Ledenvereniging Thebe Extra
9
GO Avans Lean Green Belt

"De Green belt Training van ID@5 is een nuttige en inspirerende training die meteen in de praktijk toe te passen is. Trainer Bert van Beers combineert deskundigheid met humor. Dit zorgt ervoor dat je met een lach naar de cursus komt, en met een lach en kennis weer naar huis gaat." - 14-02-2019 17:48

"De Green belt Training van ID@5 is een nuttige en inspirerende training die meteen in de praktijk toe te passen is. Trainer Bert van Beers c… alles lezen - 14-02-2019 17:48

starstarstarstarstar_half
Coranne Vader
Productowner van de Mijn-omgeving van CZ
9
GO Avans Lean Green Belt

"Ik kijk met veel plezier terug op de training. Onze groep was erg leuk, de stof leerzaam en de opdracht uitdagend. Door zijn begeleiding was onze trainer Bert de motor hierachter. " - 01-02-2019 11:15

"Ik kijk met veel plezier terug op de training. Onze groep was erg leuk, de stof leerzaam en de opdracht uitdagend. Door zijn begeleiding was… alles lezen - 01-02-2019 11:15

starstarstarstarstar_half
Frank Dutour
9
GO Avans Lean Green Belt

"De trainer behandelde de stof op een leuke manier met goede voorbeelden (o.a. filmpjes). Hij schreef tijdens het behandelen van de stof de belangrijkste zaken direct op een flipover zodat een samenvatting direct beschikbaar was. Tevens was het goed dat je tijdens de training ook de praktijkopdrachten van je medecursisten kreeg gepresenteerd. De locatie in Tilburg was perfect (op loopafstand van treinstation) goede koffie, drankjes en fruit. De lunch was ook prima. Een dikke aanrader dus " - 31-01-2019 16:59

"De trainer behandelde de stof op een leuke manier met goede voorbeelden (o.a. filmpjes). Hij schreef tijdens het behandelen van de stof de b… alles lezen - 31-01-2019 16:59

starstarstarstarstar
Sonja Verbraak
eerste medewerker KCC
10
GO Avans Lean Green Belt

"Met Lean Green Belt door ID@5 leer je de processen in kaart te brengen en door kleine stappen continue te (willen) verbeteren. Persoonlijk voor mij valt en staat een goede training met een goede trainer. Onze trainer Marc was dit. Hij was enthousiast, had veel kennis en wist ons steeds te motiveren." - 08-01-2019 10:56

"Met Lean Green Belt door ID@5 leer je de processen in kaart te brengen en door kleine stappen continue te (willen) verbeteren. Persoonlijk v… alles lezen - 08-01-2019 10:56

starstarstarstarstar_half
Pieter van der Neut
9
GO Avans Lean Green Belt

"Een interessante en leuke opleiding die je klaarstoomt om de rol van Green Belt te vervullen. Een goede mix van theorie en praktijk gegeven door een enthousiaste en inspirerende trainer. Deze training bij ID@5 beveel ik zeker aan." - 21-12-2018 14:39

"Een interessante en leuke opleiding die je klaarstoomt om de rol van Green Belt te vervullen. Een goede mix van theorie en praktijk gegeven … alles lezen - 21-12-2018 14:39

starstarstarstarstar_half
M. Groenen
teamleider
9
GO Avans Lean Green Belt

"Interessante en waardevolle training.
Deze is op een boeiende wijze aan de groep overgebracht
waardoor je zonder moeite gefocust kon blijven

De trainer vond ik zeer betrokken en geïnteresseerd en hij wist
de goede klik met de groep vast te houden.
Daarbij vond ik de coaching en ondersteuning bij de praktijkopdracht
ook heel prettig.

Belangrijk is wel dat de praktijkopdracht tijdens de trainingsperiode optimaal
kan worden uitgevoerd, omdat hier wel de nodige tijd in gaat zitten.

Al met al kijk ik met plezier terug op de training !
" - 21-12-2018 13:00

"Interessante en waardevolle training. Deze is op een boeiende wijze aan de groep overgebracht waardoor je zonder moeite gefocust kon blijv… alles lezen - 21-12-2018 13:00

starstarstarstarstar
Rutten
10
GO Avans Lean Green Belt

"Een erg leerzame en waardevolle training met veel persoonlijke aandacht. De theorie wordt uitvoerig behandeld met een directe link naar de praktijk toe. De praktijkopdracht krijgt ook alle aandacht van de trainer met goede feedback waarmee je verder kunt. Persoonlijk had de theorie minder uitvoerig gemogen, maar op deze manier is het voor iedereen te begrijpen." - 21-12-2018 12:55

"Een erg leerzame en waardevolle training met veel persoonlijke aandacht. De theorie wordt uitvoerig behandeld met een directe link naar de p… alles lezen - 21-12-2018 12:55

starstarstarstarstar_half
John van der Palen
Functioneel Beheerder
9
GO Avans Lean Green Belt

"Leuke en inspirerende training met positieve begeleiding door Mandy en Marc. Veel tips en doorvragen met een goede mix tussen theorie en praktijk. Echt een aanrader om de tools aangeboden te krijgen om in je dagelijkse werk te kunnen gebruiken." - 10-01-2018 07:03

"Leuke en inspirerende training met positieve begeleiding door Mandy en Marc. Veel tips en doorvragen met een goede mix tussen theorie en pra… alles lezen - 10-01-2018 07:03

starstarstarstarstar_half
Tim Gregoor
Financial Controller
9
GO Avans Lean Green Belt

"Een zeer pragmatische training waarin de basisprincipes van LEAN worden behandeld. Docenten Marc en Mandy zijn kundig en enthousiast en koppelen theorie aan praktijk. Goede ondersteuning bij de praktijkopdracht zodat deze ook daadwerkelijk waarde toevoegt in de organisatie. " - 03-01-2018 14:18

"Een zeer pragmatische training waarin de basisprincipes van LEAN worden behandeld. Docenten Marc en Mandy zijn kundig en enthousiast en kopp… alles lezen - 03-01-2018 14:18

starstarstarstarstar_border
Jasper Pepers
8
GO Avans Lean Green Belt

"Trainers, Marc & Mandy gaven een heldere uitleg over de stof. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de theorie, maar ook een duidelijke link gelegd naar de praktijk inclusief voorbeelden. " - 21-12-2017 13:49

"Trainers, Marc & Mandy gaven een heldere uitleg over de stof. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de theorie, maar ook een duidelijke li… alles lezen - 21-12-2017 13:49

starstarstarstarstar
Maryvon Putman
10
GO Avans Lean Green Belt

"Gedegen opleiding. De theorie wordt met heel veel praktijkvoorbeelden gebracht. Zelf werk je ook aan een praktijkopdracht, waarbij je op-maat-begeleiding krijgt. Docenten hebben veel praktijkervaring en inspireren met hun enthousiasme. Er is ruimte genoeg voor het delen van je eigen ervaringen, waardoor je ook van elkaar leert. Enige minpuntje dat ik kan bedenken: je kunt alleen betaald parkeren, door de locatie in het centrum. Dat heeft echter weer als voordeel dat het makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer..." - 14-07-2017 17:46

"Gedegen opleiding. De theorie wordt met heel veel praktijkvoorbeelden gebracht. Zelf werk je ook aan een praktijkopdracht, waarbij je op-maa… alles lezen - 14-07-2017 17:46

starstarstarstarstar_half
Frank van Vuuren
Trainee Bedrijven
9
GO Avans Lean Green Belt

"Afwisselende trainingsdagen waar de theorie direct in de praktijk gebracht werd. De VIBES van de trainers waren van een hoog niveau waarbij de nodige humor niet ontbrak. Daarnaast werd de training gegeven op een unieke locatie. Benieuwd? Absoluut een dikke aanrader. " - 09-06-2017 12:27

"Afwisselende trainingsdagen waar de theorie direct in de praktijk gebracht werd. De VIBES van de trainers waren van een hoog niveau waarbij … alles lezen - 09-06-2017 12:27

starstarstarstarstar
Meta Ruiter
Beleidsmedewerker Ontwikkeling & Projecten Het Laar
10
GO Avans Lean Green Belt

"Wil je een inspirerende opleiding waarin je handvatten krijgt om problemen in je werk 'echt' op te lossen? Dan adviseer ik je om de Green Belt opleiding van ID@5 te volgen.
De opleiding:
- is leuk en zorgt voor veel inspiratie en ideeën om in je dagelijkse praktijk toe te passen.
- zit goed in elkaar waardoor je gegarandeerd bezig bent met de stof.
- geeft je handvatten om ook de rest van de organisatie mee te nemen in het Lean denken.
- wordt gegeven door zeer ervaren Lean experts in een ongedwongen trainingsomgeving." - 12-04-2017 08:04

"Wil je een inspirerende opleiding waarin je handvatten krijgt om problemen in je werk 'echt' op te lossen? Dan adviseer ik je om de Green Be… alles lezen - 12-04-2017 08:04

starstarstarstarstar
Bart van Dorst
Projectmanager
10
GO Avans Lean Green Belt

"Na iedere trainingsdag van mijn Green Belt-opleiding kwam ik bruisend van energie en vol nieuwe plannen thuis.
Uit de grote rust waarmee de theoretische kennis aan ons overgedragen werd, bleek een zeer gedegen beheersing van de materie door de mensen van ID@5. Daardoor kon ik vol vertrouwen en met veel plezier aan de slag met mijn praktijkopdracht. Dit heeft ook direct tot resultaat geleid: we slaagden erin een van onze processen terug te brengen van 24 naar 11 stappen en daarmee een tijdswinst te realiseren van meer dan 70%. De gevolgen: een mooie financiële besparing, blijere medewerkers en een hogere gemeten klanttevredenheid.

Wat OFN betreft is ID@5 absoluut een aanrader!
" - 10-04-2017 10:02

"Na iedere trainingsdag van mijn Green Belt-opleiding kwam ik bruisend van energie en vol nieuwe plannen thuis. Uit de grote rust waarmee d… alles lezen - 10-04-2017 10:02

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met GO Company, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.