MBA – HR-Management

Type product
Niveau

MBA – HR-Management

Total Talent Education B.V.
Logo van Total Talent Education B.V.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

Master of Business Administration (MBA)

Specialisatie HR-Management

Deze brede Engelstalige masteropleiding met Nederlands- of Engelstalige handleiding leidt u op voor het internationaal hoog aangeschreven masterdiploma. De opleiding biedt u een diepgaand inzicht in integraal management en strategische bedrijfskunde. Deze Masteropleiding wordt gekenmerkt door acht theoriemodules die gericht zijn op het verder verrijken van uw kennis en vaardigheden op organisatie- en managementniveau. Tijdens de opleiding worden onderwerpen behandeld op basis van actuele situaties en de laatste inzichten binnen het vakgebied. Op deze manier stimuleren wij uw analytische vaardigheden gedurende de gehele opl…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Master of Business Administration (MBA)

Specialisatie HR-Management

Deze brede Engelstalige masteropleiding met Nederlands- of Engelstalige handleiding leidt u op voor het internationaal hoog aangeschreven masterdiploma. De opleiding biedt u een diepgaand inzicht in integraal management en strategische bedrijfskunde. Deze Masteropleiding wordt gekenmerkt door acht theoriemodules die gericht zijn op het verder verrijken van uw kennis en vaardigheden op organisatie- en managementniveau. Tijdens de opleiding worden onderwerpen behandeld op basis van actuele situaties en de laatste inzichten binnen het vakgebied. Op deze manier stimuleren wij uw analytische vaardigheden gedurende de gehele opleiding.
Na afronding van de acht modules vindt verdere verdieping plaats in de afstudeerfase van de masteropleiding. Het is ook in deze fase dat u ervoor kunt kiezen uzelf te specialiseren in een van de functionele deelgebieden van bedrijfskunde, zoals Human Resource Management (zie hierna: afstudeerfase). De gehele opleiding duurt twee jaar. Door eerder verworven kennis, inzicht en vaardigheden kan de opleiding ook sneller worden afgerond.

Master of Business Administration

Met behulp van de kennis, inzichten en vaardigheden die u verwerft op organisatorisch en managerial gebied kunt u ondernemings- en marketingstrategieën ontwikkelen en uitvoeren, waarmee u adequaat kunt inspelen op de globalisatie, technologische ontwikkelingen en concurrentie in de markt. Daarbij maakt u optimaal gebruik van de competenties van bestaande of nieuw aan te trekken medewerkers en houdt u rekening met de diverse belangen van alle stakeholders van de organisatie. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan alle aspecten en dilemma’s waarmee u als manager in het hedendaagse bedrijfsleven te maken krijgt. Binnen de MBA-opleiding van TTE staan onderzoek, analyse en praktische toepasbaarheid centraal.

U ontwikkelt uzelf tot een verantwoordelijk manager die in staat is beslissingen te nemen die nodig zijn om in te spelen op korte termijn ontwikkelingen en concurrentievoordelen te benutten, zonder daarbij de langere termijn belangen van de organisatie en de stakeholders, alsmede belangrijke maatschappelijke waarden als duurzaamheid, moraliteit en integriteit uit het oog te verliezen.

Tijdens de MBA-opleiding doet u verdiepende kennis op van een groot aantal afzonderlijke managementgebieden en leert u de opgedane kennis en verkregen inzichten uitstekend toepassen in de dagelijks praktijk van uw organisatie. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn gebaseerd op de meest actuele managementtheorieën en -onderzoeken. Door de wijze waarop de stof wordt aangeboden en getoetst wordt het kritisch en analytisch denken van u als student voortdurend opgerekt en uitgebreid.

Kortom: na het volgen van deze opleiding beschikt u over brede kennis van en inzichten in de verschillende aspecten van moderne bedrijfsvoering, waardoor u voor organisaties van verschillende aard en omvang van grote toegevoegde waarde kunt zijn!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

– Managers die binnen een organisatie op ten minste tactisch niveau opereren en die zichzelf willen voorzien van een brede, krachtige en meer strategische bedrijfskundige managementbasis;

– Managers die binnen een organisatie op een meer specialistisch gebied acteren en die zichzelf willen voorzien van een bredere bedrijfskundige basis, zodat ze in staat zijn vraagstukken vanuit een meer multidisciplinaire invalshoek te benaderen;

– Personen die zich op een gedegen manier willen voorbereiden op een managementrol die zij ambiëren en/of in de nabije toekomst gaan vervullen.

Opbouw van de opleiding

De MBA-opleiding van TTE bestaat uit acht kernmodules en een afstudeerfase met afrondende scriptie. Net als in de werkelijkheid staan de verschillende vakgebieden die in de afzonderlijke modules centraal staan niet los van elkaar, maar is er een duidelijke relatie tussen deze onderscheiden maar niet te scheiden vakgebieden.

Iedere module wordt beoordeeld door middel van een testcase die is afgestemd op de praktijk. Waargebeurde situaties bij bestaande (internationale) organisaties illustreren de uitdagingen waarmee hedendaagse managers worden geconfronteerd. In de testscases komen theorie en praktijk samen. U ervaart aan den lijve hoe groot het belang van goed management is bij bedrijfskundige besluitvormingsprocessen en de uitvoering daarvan.

Programma Modules

Inhoud van de modules

De Masteropleiding bestaat uit de volgende modules:

Human Resource Management

Getalenteerde en competente medewerkers zijn de kern en het belangrijkste kapitaal van een goed functionerend bedrijf. Het is dan ook essentieel dat organisaties ervoor zorgen dat medewerkers worden uitgenodigd en uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. In deze module gaat u aan de slag met essentiële thema’s als talentmanagement, performance management, binden en boeien, strategisch en leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Business Economics

Als breed georiënteerde en ambitieuze (toekomstig) manager hebt u natuurlijk interesse in de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen en hoe u daar met uw organisatie op kunt inspelen. Om met uw organisatie op koers te blijven (of de koers tijdig te kunnen aanpassen) is inzicht in de meest actuele en toekomstige economische (waaronder ook technologische) ontwikkelingen onontbeerlijk. In deze module krijgt u inzicht in hoe macro-economische ontwikkelingen van invloed zijn op het reilen en zeilen van uw organisatie.

Marketingmanagement

Succesvol marketingbeleid kenmerkt zich door een uitstekende kennis van de markt en consumentengedrag en vraagt om het vermogen om snel te kunnen aanpassen en inspelen op marktkansen en -ontwikkelingen, zowel op korte als langere termijn. Een goede marketingmanager heeft constant oog voor de ontwikkelingen op het gebied van technologie, globalisering, nieuwe concurrenten of wetgeving. Zo hebben de komst van internet, mobiele communicatie en social media het vakgebied van marketing sterk beïnvloed en zullen dat ook de komende tijd nog in grote mate blijven doen.

Research Methods

In het huidige zakelijke klimaat is goed kwalitatief en kwantitatief (markt)onderzoek van vitaal belang voor management en bedrijven om op een gefundeerde manier nieuwe uitdagende strategieën uit te stippelen. Door middel van marktonderzoek zijn bedrijven in staat om gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om succesvol te zijn en blijven. Het helpt het management bijvoorbeeld op de hoogte te blijven van de huidige en toekomstige trends. Als ondernemende manager kijkt u vooruit en past u zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek toe om de koers van uw organisatie te kunnen bepalen.

Business Ethics

dat onze planeet niet zoiets is als een onbeperkte afvalbak. Maar ook bijvoorbeeld door de financiële crisis en het gedrag van (het management van) bepaalde financiële instellingen is het besef ontstaan dat het streven naar winst begrensd kan worden door milieutechnische en/of ethische waarden en belangen. Het belang en de invloed van de verschillende in- en externe stakeholders van een organisatie vraagt veel visie en integriteit van moderne managers. In deze module verkent u diverse bedrijfsethische dilemma’s en wordt u uitgedaagd daarin voor uzelf en uw organisatie een koers te bepalen.

Operations Management

Bij operations management gaat het om het zodanig richten en inrichten van de operationele bedrijfsvoering van de organisatie (processen en systemen) dat de strategie van de organisatie op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze ten uitvoer kan worden gebracht. Als operations manager zoekt u voortdurend naar verbetering van de dagelijkse uitvoering en besturing van de organisatie. In deze module leert u oplossingen te ontwikkelen voor operationele problemen in de organisatie en hoe deze oplossingen te implementeren. U verwerft onder meer kennis van de diverse Total Qualitymanagement Systemen en in welke mate die toepasbaar zijn binnen uw eigen organisatie.

Strategic Management

Organisaties hebben uitgekiende strategieën nodig om de winstgevendheid en daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Om een goede ondernemingsstrategie te ontwikkelen is goede kennis van de omgeving van de organisatie (economische en maatschappelijke ontwikkelingen, consumentengedrag, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving) noodzakelijk. In deze module krijgt u onder meer methodes aangereikt met behulp waarvan u de strategie van uw organisatie periodiek tegen het licht kunt houden.

Accounting and Finance

Als manager neemt u belangrijke beslissingen ten aanzien van de bedrijfsvoering van uw organisatie. Verschillende managementaccountingsystemen en -technieken zijn dan nodig om er zoveel mogelijk zeker van te zijn dat een beslissing ook tot het gewenste (financiële) resultaat leidt. Kennis van boekhoudsystemen is hiervoor onontbeerlijk evenals het kunnen analyseren en interpreteren van de financiële gegevens van een organisatie.

Afstuderen

Na afronding van de kernmodules van de MBA-opleiding kunt u verder met de afstudeerfase. De afstudeerfase bestaat uit twee extra modules ter verdieping van uw verdere kennis en vaardigheden en wordt afgerond met een afstudeerscriptie. De modules Projectmanagement en Business Statistics helpen u bij het integreren van de verworven kennis en het schrijven van uw afstudeerscriptie.

Projectmanagement

Deze module introduceert u in een aantal essentiële en internationaal veel gebruikte standaarden en concepten van projectmanagement. U leert de verschillende onderdelen en fasen van een project te onderscheiden en tegelijkertijd in hun onderlinge samenhang en afhankelijkheid te bezien. Daarnaast leert u de verschillende fasen van een project in een integrale en structurele planning samen te brengen en maakt u kennis met verschillende methodieken van projectbeheersing. Tevens leert u een project(plan) te voorzien van een gedegen budgettering. Doelstelling van deze module is dat u niet alleen begrijpt hoe u goed kunt adviseren binnen en over bedrijfsprojecten, maar dat u ook in staat bent projecten te plannen en organiseren.

Business Statistics

Statistische informatie speelt een steeds belangrijkere rol in verschillende functionele specialisaties in organisaties. Met name door het steeds intensievere gebruik van technologische hulpmiddelen komt steeds meer informatie beschikbaar (zogenaamde ‘big data’) die voor diverse doeleinden binnen een organisatie kan worden gebruikt. Zo kunnen bijvoorbeeld statistische technieken en correlationele analyses worden gebruikt om gedrag van werknemers te onderzoeken en te voorspellen en dus worden gebruikt bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Als het gaat om marketing kan statistische informatie worden gebruikt om te kunnen inschatten of een voorgenomen campagne succesvol kan zijn en om achteraf beoordelen of een campagne succes heeft gehad. Kortom, statistische informatie en een goede interpretatie daarvan zijn meer en meer essentieel voor een succesvolle bedrijfsvoering. In deze module introduceren we zakelijke statistiek op een meer intuïtief niveau. Elk concept van de statistiek wordt ingeleid door voorbeelden die managers gemakkelijk herkennen uit hun dagelijkse zaken. Hoewel we geen ingewikkelde statistische onderwerpen behandelen, bereidt de module de weg voor om het fascinerende werkveld van statistiek verder uit te diepen.

Afstudeerscriptie met specialisatie

Aan kandidaten voor het MBA-diploma wordt gevraagd een onderzoeksrapport of scriptie in te dienen als sleutelbijdrage voor het diploma. Om in aanmerking te komen voor de specialisatie HR-Management is het zaak dat de afstudeerscriptie een of meer specifieke HRM vraagstukken behandelt met enerzijds voldoende academische diepgang en complexiteit en anderzijds voldoende praktische relevantie.  U kunt een HRM-onderwerp kiezen dat aan de orde is binnen een organisatie waarmee u bekend bent c.q. waar u zelf werkzaam bent en/of leiding aan geeft. Ook is het mogelijk een onderzoek uit te voeren dat volledig op theorie of een hypothetische situatie is gebaseerd. In dit laatste geval geldt wel de voorwaarde dat uw onderzoek leidt tot praktisch relevante en toepasbare uitkomsten en conclusies. Het doel van de afstudeerscriptie is dat het een belangrijke bijdrage levert aan een vraagstuk over duurzaamheid, ethiek en/of moraal, waarmee u aantoont dat u in staat bent te reflecteren en anticiperen op veelal uiteenlopende belangen, zorgen en verwachtingen van diverse stakeholders. Uit de gemaakte scriptie moet blijken dat u in staat bent op zelfstandige en kritische wijze, een gedegen en hoogwaardig bedrijfskundig onderzoek uit te voeren en van realistische en praktisch haalbare en uitvoerbare conclusies en adviezen te voorzien. De afstudeeropdracht dient wat betreft complexiteit en diepgang van universitair niveau zijn.

Internationaal erkend Master’s degree

Deze Masteropleiding bieden wij aan in samenwerking met IPE Management School Paris. De complete opleiding MBA-opleiding is erkend door de Franse overheidscommissie CNCP op Masterniveau. Na positieve afronding van de complete opleiding (90EC) ontvangt u het IPE-Masterdiploma. Dit IPE-Masterdiploma wordt op hetzelfde niveau ingeschaald als het NVAO-Masterdiploma, namelijk op niveau 7 van het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF).

Welke persoonskenmerken heeft een (algemeen) manager?

Een algemeen manager is objectief, doortastend, daadkrachtig, ambitieus, flexibel, strategisch en gaat oplossingsgericht te werk. Hij is communicatief vaardig, veelzijdig en bezit leiderschapskwaliteiten. Hij heeft de mogelijkheid om effectief te beoordelen en voelt zich zowel thuis op de werkvloer als tussen leidinggevenden. Hij kan op een effectieve en efficiënte wijze resultaatgericht te werk gaan om een organisatie positief te beïnvloeden.Bij TTE is ook personal coaching mogelijk. Indien u meer zicht wilt hebben op wat uw voorkeursstijlen zijn in denken en doen, wat uw persoonlijke waarden en motivatiefactoren zijn en hoe u uw omgeving op een natuurlijke en positieve manier kunt beïnvloeden, is het mogelijk om een persoonlijk functioneringsprofiel te maken (Identity Compass International), als dan niet in combinatie met een aantal coachingsgesprekken. Identity Compass is een meetinstrument. Het onderscheidt zich van veel andere methoden, doordat het mensen niet in vooraf gedefinieerde types of categorieën probeert in te passen. Daarnaast is het oordeelvrij.Identity Compass brengt onder meer de volgende zaken in beeld:

• wat zijn iemands voorkeursstijlen van denken en doen in het werk
• welke zijn de persoonlijke waarden en motivatiefactoren;
• op welke wijze verkrijgt en verwerkt iemand informatie;
• wat zijn iemands karakteristieke eigenschappen en kwaliteiten;
• hoe geeft iemand deze eigenschappen en kwaliteiten vorm, en wat betekent dat voor zijn werkomgeving?

Op basis van dit profiel kunnen onder meer uitspraken worden gedaan over:

• wat voor soort werkzaamheden het beste bij iemand passen;
• in welke mate iemand beschikt over communicatieve vaardigheden;
• in welke mate iemand beschikt over leidinggevende capaciteiten;
• waar liggen duidelijke ontwikkelingsmogelijkheden;
• zit iemand op dit moment in de juiste functie of organisatie;
• aan welke voorwaarden moeten een werkomgeving en functie voldoen om met passie en plezier te kunnen werken.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met TTE.

Uitstekende aansluiting op de praktijk

De nieuwe richtlijnen binnen het hoger onderwijs stimuleren een nog betere aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk. Dit impliceert onder andere dat er geen overbodige theorie aan de orde komt. De theorie is zoveel als mogelijk is afgestemd op de praktijk, hetgeen uw opleiding levendiger en prettiger maakt.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.