HPO: De High Performance Organisatie (2017-editie)

Aantal pagina's:
Formaat:

HPO: De High Performance Organisatie (2017-editie)

HPO Research & Advies, Jan-Dirk den Breejen
Logo van HPO Research & Advies, Jan-Dirk den Breejen

Tip: klik op de knop om te starten met lezen!

Beschrijving

Transformatie naar een toekomstbestendige organisatie door diepgaand inzicht, langetermijnfocus en cocreatie

De 21e eeuw wordt gekenmerkt door de snelheid van veranderingen, nieuwe kansen, toenemende concurrentie en complexe vraagstukken die het businessmodel bedreigen. We implementeren methoden, blussen brandjes, bestrijden symptomen, maar lossen het vraagstuk niet duurzaam op. In de praktijk blijkt dat het met het implementeren van modieuze managementconcepten zoals agile managen en zelfsturende teams in veel organisaties van kwaad tot erger gaat. De wortel van het kwaad is de menselijke neiging om bij dilemma’s voor de korte termijn en een beperkte scope te kiezen, en de moeite die we he…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Transformatie naar een toekomstbestendige organisatie door diepgaand inzicht, langetermijnfocus en cocreatie

De 21e eeuw wordt gekenmerkt door de snelheid van veranderingen, nieuwe kansen, toenemende concurrentie en complexe vraagstukken die het businessmodel bedreigen. We implementeren methoden, blussen brandjes, bestrijden symptomen, maar lossen het vraagstuk niet duurzaam op. In de praktijk blijkt dat het met het implementeren van modieuze managementconcepten zoals agile managen en zelfsturende teams in veel organisaties van kwaad tot erger gaat. De wortel van het kwaad is de menselijke neiging om bij dilemma’s voor de korte termijn en een beperkte scope te kiezen, en de moeite die we hebben om de realiteit onder ogen te zien.

De kracht van inzicht
Om dat te doorbreken en beter samen te werken, zijn er mensen met leiderschap nodig. Mensen die inzicht hebben in de complexiteit van de snel veranderende werkelijkheid en de nieuwe mogelijkheden, zoals Elon Musk. Systeemdenken en cocreatie helpen om gezamenlijk het grote plaatje van de organisatie te zien en problemen en kansen in hun volledige context en samenhang te bekijken.

High Performance Organisatie-scan
-De High Performance Organisatie-scan is het startpunt voor het ontwikkelen van een scherp inzicht in welke zaken verbeterd moeten worden om met minimale investering het gewenste effect te bewerkstelligen.
-Met de HPO-scan wordt de organisatie op 140 dimensies objectief vergeleken met andere Nederlandse organisaties.
-De diagnose van het complexe vraagstuk gebeurt daarna met systeemdenken tijdens een cocreatie-workshop.
-Vervolgens worden met Design Thinking en de Lean Startup Methode innovatieve oplossingen bedacht en als werk -leertrajecten uitgevoerd.

Deze integrale aanpak is door de auteur sinds de jaren ’90 vanuit zijn ervaring met action learning ontwikkeld en heeft in de afgelopen jaren een hoog rendement opgeleverd. De bedrijfscultuur verandert, de medewerkers worden zelfsturend en de High Performance Organisatie komt in zicht.

Het boek geeft u:
- een integraal bedrijfskundig- en leiderschapskader voor het vernieuwen van de organisatiestrategie, innovatie van de dienstverlening en het wendbaar en ‘merk-waardig’ maken van de medewerkers en de organisatie.
- cases van PostNL, de Luchtmobiele Brigade en Coolblue. ‘De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten’
- enerzijds gaat de auteur ervan uit dat actuele kennis van bedrijfskunde en psychologie een must is en reikt hij u deze aan. Anderzijds geeft hij aan dat modieuze managementconcepten zoals zelfsturende teams, agile en lean in de praktijk niet geschikt zijn gebleken als standaardaanpak om de kloof tussen ambitie en huidige situatie te dichten.

Heeft u deze organisatie doelstellingen? Bestel dan De High Performance Organisatie: leiderschap, strategie, beleid en cultuur:
- Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers om uw organisatiedoelen mee te realiseren. Medewerkers die resultaatgericht samenwerken en innovatie zien als de sleutel tot succes.
- Prestatiemanagement invoeren of verbeteren. Meetbaar rendement van leren en veranderen en dat op korte termijn. Rendement voor de werknemer én voor de organisatie. Extra winst in geld, in competenties en organisatiecultuur.
- Organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten veel succesvoller maken door er leeractiviteiten in te integreren. Werkend leren en lerend werken.
- Medewerkers die hun werk als betaald leren ervaren. Die in teamverband in staat zijn performance gaps in hun eigen organisatie te ontdekken én te dichten.
- Relaties en communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers verbeteren. Een vitale en ondernemende organisatiecultuur ontwikkelen.
- Toptalent aantrekken, high potentials ontwikkelen en behouden.

"De inhoud van dit praktische boek stimuleert managers en medewerkers om ruimte te creëren voor zelfsturing en creativiteit. Het maakt aannemelijk dat werkleertrajecten op die wijze opgezet, de doelen, de performance en het concurrentievermogen van de onderneming ondersteunen."
Prof. dr. Joseph W.M. Kessels, hoogleraar Human Resource Development, Universiteit Twente.

De HPO scan heeft Movisie extra inzicht gegeven in de manier waarop wij met elkaar samenwerken en leren. We weten dat we goede onderlinge contacten hebben en een prettige omgang met elkaar. Als het erop aankomt vinden we het alleen wel lastig om echt samen voor de 'zaak' te gaan, keuzes te maken en elkaars kennis aan te spreken. De uitkomsten van de scan logen er niet om. Er zit een tegenstrijdigheid in onze organisatie tussen familiecultuur versus beheerscultuur. Door duidelijkere keuzes te maken en scherper te focussen op het resultaat dat we gezamenlijk willen halen, kunnen we meer bereiken en ontstaat er meer urgentie en motivatie om het kennis te delen.

drs. Annelies Kooiman, consultant bij kennisinstituut Movisie, Utrecht, 11 mei 2016


Thomas Regout International Bv. heeft in 2014 een veranderingstraject ingezet dat zowel processen als organisatievorm in hoge mate wijzigt. Dit traject duurt enkele jaren. Door de ingrijpende wijzigingen op het gebied van leidinggeven, ontwikkelen en samen werken moet ook de cultuur veranderen. Om zogezegd 'de temperatuur' van het verandertraject bij de mensen te meten hebben wij de HPO-scan van Jan den Breejen gedaan. Een scan die snel een indruk geeft hoe de mensen het werken binnen de organisatie ervaren. De resultaten van de HPO-scan sluiten goed aan bij de beleving van de mensen en geeft zeker de accenten weer waar de organisatie nog moet verbeteren.

Ruud Keulen, Director Operations Thomas Regout International B.V.


Digitalisering is een van de vele ontwikkelingen die een bedreiging kan vormen voor onze medewerkers. Om medewerkers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling naar duurzame inzetbaarheid heb ik de HPO-scan laten doen. Middels een boeiende presentatie heeft Jan-Dirk den Breejen ons meegenomen in de wereld en gedachtegoed van HPO. Jan-Dirk heeft door in te zoomen op de verschillende factoren die duurzaam inzetbaarheid beïnvloeden ons een scherp beeld gegeven hoe wij scoren t.o.v. andere organisaties. Tijdens deze presentatie is per team duidelijk geworden waar de uitdagingen liggen en wie van elkaar kan leren. Dit is een mooi startmoment voor het goede gesprek met elkaar om o.a. verder in te zoomen naar de oorzaken en passende oplossingen. Mijn leidinggevende evenals de HR-collega's zijn enthousiast over de inzichten en handvatten die HPO-scan heeft opgeleverd.

Gracita Hussain, Operations manager, IND - Immigratie en Naturalisatie Dienst, Ministerie van Justitie en Veiligheid.


ALERT SECURITY heeft zich 2 jaar geleden grondig afgevraagd wat de ontwikkelingen in maatschappelijke context voor invloed op onze organisatie zou geven. Dit betekende het opstarten van een ingrijpend verandertraject. Het doel is om tot een dynamische, wendbaardere organisatie te komen met een hogere kwaliteitsnorm. In een co-creatief proces hebben we eerst met alle medewerkers ontdekt dat dit doel het beste te halen valt met de principes van zelfsturing. Grotere bevoegdheden aan de basis op de werkvloer, sterk mensgerichte ontwikkeling, het verhogen van autonomie van de medewerkers. Op de vraag hoe we dit dan precies zouden moeten gaan doen hebben we de HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen ingezet. Dit gaf ons een helder beeld van waar we staan en belangrijker: wat prioriteit heeft om aan te pakken. De ontbrekende puzzelstukjes werden ineens zichtbaar en kunnen ingevuld worden. De HPO-scan helpt ons om naar de volgende fase van de verandering te komen. Pas als je ervaart hoe moeilijk veranderen kan zijn wordt ook de nut van de HPO-scan duidelijk.

John Kruijthoff - directeur van de ALERT GROUP, september 2017.


Jan-Dirk den Breejen is een ervaren professional. Hij verstaat zijn vak uitstekend en is in staat om in zeer korte tijd met objectieve informatie te komen. Hij werkt en communiceert zakelijk en is to the point'. Ik ben zeer tevreden over zijn werk.

Carina Mak-Iannelli, MSc. RC, European Director Talent Management bij Unilever.


Het inzetten van de HPO-scan was voor Nekst IT een logisch vervolg in het ontwikkelingstraject wat zij als organisatie doorloopt sinds de oprichting vier jaar geleden. In het licht van levensfasen binnen organisaties (o.a. Greiner) bevindt Nekst IT zich momenteel in de beweging van pioniersfase naar managementfase. De scan en aansluitende werkbijeenkomst heeft zowel bestaande opvattingen bevestigd als nieuwe inzichten gegeven. Een voorbeeld van een waardevol inzicht is dat een toename van focus op het perspectief planning & proces tegelijkertijd kan resulteren in meer effectieve ruimte voor de overige drie organisatieperspectieven. De uitslag van de scan heeft ons concrete, toepasbare handvatten gegeven waarmee wij als organisatie in staat worden gesteld de focus op de juiste punten te leggen de komende tijd. Deze focus zal voor ons resulteren in aanhoudende gebalanceerde groei en het blijven realiseren van onze ambitie om de 'Testing Excellence Company' van Nederland te zijn.

AnneMarie Pieterse MBA, Directeur @Nekst IT


De gemeente Hollands Kroon heeft zich sinds de fusie in 2012 in vier jaar tijd gevormd tot een resultaatgerichte organisatie op de principes van zelfsturing. Hierbij hebben we grote stappen gezet, maar ook gemerkt dat we in de uitvoering en de werkprocessen nog niet altijd die kwaliteit halen, die bij onze ambitie passen. De HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen heeft ons geholpen om van een afstandje naar de organisatie te kijken. Zowel onze sterke punten als onze verbeterpunten kwamen heel helder in de rapportage naar voren. Voor ons bevestigde dit het beeld dat we vooral tijd moeten nemen om de veranderingen te verankeren en meer focus leggen bij onze 'blauwe' kant, de procesverbetering.

Arthur Cremers, Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Gemeente Hollands Kroon


Voor de Sint Maartenschool heeft de Personae HPO-scan een goed inzicht gegeven in wat de school nog nodig heeft om een excellente school te kunnen worden. De scan laat de sterke en zwakke punten zien van de organisatie. Geweldig om zo het bewijs te zien dat de familiaire kant van de organisatie in de plus zit en een kracht van de school is. De HPO-scan is een prachtig meetinstrument om de organisatie onder de loep te nemen en de sleutels voor een succesvolle verandering te vinden.

Drs. Dieuwertje van Dalfsen, MT-lid Sint Maartenschool, Bolsward.


De rapportage van de HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen heeft ons belangrijke inzichten gegeven. Inzichten die we gebruiken om de transformatie van Transavia optimaal vorm te geven.

Daan Noordeloos, Circle Lead Organizational Development at Transavia, Schiphol Airport, 12 november 2017.


De afdeling UBR|Interim is een pool van het ministerie van BZK, met interim-managers die opdrachten uitvoeren binnen de gehele rijksoverheid. Omdat wij vaak ingezet worden bij organisatieontwikkelingen hebben we de HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen op onze eigen organisatie toegepast. De HPO-rapportage heeft een duidelijk beeld van onze uitgangssituatie opgeleverd: onze sterke en zwakke punten en aangrijpingspunten voor verbetering. Hiermee hebben we onze eigen ontwikkelagenda kunnen onderbouwen en versterken. En hebben we een nulmeting voor het monitoren van onze voortgang.

Ir. Alfred van Hoorn, Directeur Interim, Coaching en Gateway, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, 13 oktober 2017.

Er zijn nog geen ervaringen.

    Deel je ervaring

    Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

    Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.